Champions

Yumigos Blue Azure

***************

Svensk Utställnings Champion

Finsk Utställnings Champion

Svensk Rallylydnads Champion

Yumigos Every Star 'N' Beyond

***************

Dansk Utställnings Champion

Schweizisk Utställnings Champion

Yumigos Excellent Yes

***************

Norsk Utställnings Champion

Finsk Utställnings Champion

Svensk Rallylydnads Champion

Yumigos Easy To Love

***************

Norsk Utställnings Champion

Finsk Utställnings Champion

Svensk Rallylydnads Champion

Yumigos Happy Face

***************

Svensk Rallylydnads Champion

Yumigos Just For Me

***************

Dansk Junior Utställnings Champion


Yumigos Keep In Touch

***************

Dansk Junior Utställnings Champion

Dansk Klub Junior Utställnings Champion

Dansk Utställnings Champion

Yumigos Live Stream

***************

Internationell Junior Utställnings Champion

Dansk Junior Utställnings Champion

Dansk Junior Klub Utställnings Champion

Estländs Junior Utställnings Champion

Finsk Utställnings Champion

Dansk Utställnings Champion

Estländsk utställnings Champion